FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

โครงการองค์กรจอมขยับ

 

 

 

เครือข่ายคนไทยไร้พุง  ได้ดำเนินโครงการ "องค์กรจอมขยับ"  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรต่างๆ  มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมการเดิน และขยับร่างกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการควบคุมน้ำหนักตัว ลดพุง และยังสามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้เป็นอย่างดี  โดยล่าสุด เครือข่ายฯ ร่วมกับ  ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน และเพิ่มการขยับในชีวิตประจำวัน  เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้กับพนักงานที่เป็นโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ใช้ชื่อโครงการว่า "ออมสินห่วงใย ห่างไกลโรคเรื้อรัง"

 

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานและลูกจ้าง สังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1-3 (กรุงเทพมหานคร) ที่เป็นโรคอ้วน และโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องจำนวน 43 คน

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างธนาคาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ  ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ และ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งการปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การพักผ่อนนอนหลับ การควบคุมอารมณ์  เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพร่างกาย และผลเลือด ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  : 60 วัน  ดำเนินโครงการ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ช่วง

1. ช่วงเปิดกิจกรรม  เป็นกิจกรรมเปิดตัวโครงการ  2  วัน  (วันที่ 17 และ 18  กันยายน 2558)

- ตรวจเลือด (Cholesterol Triglyceride HDL LDL HbA1c) ตรวจเช็คร่างกายด้วยเครื่อง Inbody เปรียบเทียบเปิดและปิดโครงการ

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และทำแบบคัดกรองพฤติกรรมการกิน เปรียบเทียบเปิด – ติดตามผลกลางโครงการ – ปิดโครงการ

- ประมวลผลข้อมูล เพื่อแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามกลุ่มปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

• กลุ่มความดันโลหิตสูง

• กลุ่มน้ำตาลในเลือดสูง

• กลุ่มไขมันในเลือดสูง

• กลุ่มอ้วน

 

 

- จัด workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เน้นหัวข้อที่ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  โดยแนะเคล็ดลับที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

- ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเขียนเป้าหมาย ที่อยากบรรลุเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 

 

 

- เปิดกิจกรรมแข่งขันเดินเพื่อสุขภาพ “จอมขยับ ปรับพฤติกรรม”  โดยแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกำหนดอาหาร คอยกระตุ้นกิจกรรม และให้ความรู้  ผู้เข้าร่วมโครงการจะพกเครื่องนับก้าวติดตัวตลอดระยะเวลาโครงการ และส่งผลก้าวเดินแต่ละวัน ด้วยการถ่ายภาพเครื่องนับก้าวมา SHOW & SHARE  ทาง LINE GROUP  เพื่อบันทึกผลการเดินลง website  และส่งภาพอาหารมื้อเย็นที่กินมาขอคำปรึกษาจากนักกำหนดอาหารทุกวัน  

 

 

 

 

 

 

2.  ช่วงติดตามผล  (วันที่ 19 ตุลาคม 2558) จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, ทำแบบคัดกรองพฤติกรรมการกิน และ มอบรางวัลแข่งขันเดินสุขภาพครึ่งทาง  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

3.  ช่วงสรุปผลปิดโครงการ   (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558)  ตรวจเลือด และทดสอบสมรรถภาพทางกาย, ทำแบบคัดกรองพฤติกรรมการกิน  เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบ สรุปผลผู้เข้าร่วมโครงการ และค้นหาบุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น  เพื่อรวบรวมเป็นชมรมออมสินรักษ์สุขภาพ เพื่อนช่วยเพื่อน นำมาเป็นต้นแบบกับบุคลากรภายในองค์กรในระยะต่อไป

 

 

ผลการดำเนินโครงการ

ผลแต่ละทีม

: ทีม Dun-Dee group  (กลุ่มพนักงานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง)

o ความดันโลหิตลดลง 7 คน จาก 11 คน

: ทีม Fight for fat off (กลุ่มพนักงานที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง)

o Cholesterol ลดลง 10 คน จาก 11 คน

o Triglycerides ลดลง 10 คน จาก 11 คน

o LDL ลดลง 9 คน จาก 11 คน

o HDL เพิ่มขึ้น 6 คน จาก 11 คน

: ทีม หว๋าน หวาน (กลุ่มพนักงานที่เป็นโรคเบาหวาน)

o ค่าระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ลดลง 6 คน จาก 10 คน

: ทีม Slim together  (กลุ่มพนักงานที่เป็นโรคอ้วน)

o ค่าน้ำหนักตัวลดลง 8 คน จาก 11 คน

o รอบพุงลดลง 8 คน จาก 11 คน

o % body fat ลดลง 9 คน จาก 11 คน

o Visceral fat level ลดลง 6 คน จาก 11 คน

 

ผลโดยรวมทั้งโครงการ

o จำนวนก้าวเดินรวมตลอดระยะเวลาโครงการ 25,323,151 ก้าว

o จำนวนก้าวเดินเฉลี่ยต่อวันของผู้เข้าร่วมโครงการ 11,907 ก้าว

o ผลการตรวจเลือด วัดความดันโลหิต และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

• FBS ลดลง 15 คน จาก 43 คน คิดเป็น 34.88%

• HbA1C ลดลง 33 คน จาก 43 คน คิดเป้น 76.74%

• Cholesterol ลดลง 38 คน จาก 43 คน คิดเป็น 88.37%

• Triglyceride ลดลง 37 คน จาก 43 คน คิดเป็น 86.05%

• HDL เพิ่มขึ้น 26 คน จาก 43 คน คิดเป็น 60.47%

• LDL ลดลง 37 คน จาก 43 คน คิดเป็น 86.05%

• ความดันโลหิต ลดลง 36 คน จาก 43 คน คิดเป็น 83.72%

• Body age ลดลง 34 จาก 43 คน คิดเป็น 79.06%

• BMI ลดลง 35 คน จาก 43 คน คิดเป็น 81.40%

• รอบพุง ลดลง 34 คน จาก 43 คน คิดเป็น 79.07%

• % Body fat ลดลง 37 คน จาก 43 คน คิดเป็น 86.05%

• Visceral fat level ลดลง 31 คน จาก 43 คน คิดเป็น 72.09%

• ความอ่อนตัว ดีขึ้น 35 คน จาก 43 คน คิดเป็น 81.40%

• ความแข็งแรงของแขน (แรงบีบมือ) ดีขึ้น 25 จาก 43 คน คิดเป็น 58.14%

• ความแข็งแรงของขา (ลุกนั่ง) ดึขึ้น 39 คน จาก 43 คน คิดเป็น 90.70%

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  สาระดีเพื่อสุขภาพ
การออกกำลังกายกับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โควิด-19
Healthy Hydration: น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี ที่ร่างกายขาดไม่ได้
3 อาหารคลายเครียด ช่วยคุณลดความเครียด อารมณ์ดี สุขภาพดี
ทำไมการฟังเพลงถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น ?
ปรับพฤติกรรมการกิน ลดเค็มง่ายๆ ไตไม่พัง ความดันไม่พุ่ง
กิน “พริก” อายุยืนกว่า
ชีวิตดีขึ้น หลังจัดโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ครั้งเดียว
กินเค้ก(และขนมหวาน)อย่างไร ให้สุขภาพดี
กิน IF อย่างไร ให้น้ำหนักลดอย่างยั่งยืน
Shopping แบบเฮลท์ตี้ กินดีกับนักกำหนดอาหาร
เหน็บ...เจ็บชาปลายมือ เท้า ขา เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
สั่งชาบูเดลิเวอรี กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
เมนูไข่แปรรูป กินอย่างไรให้ปลอดภัย
คุมอาหาร ปรับตัวมานานแล้ว "หลุด" จะกลับไปต่ออย่างไรดี
โจ๊กกับปาท่องโก๋ อาหารเช้าคู่หูที่ต้องระวัง
กินอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
หมูแผ่น หมูหยอง ของอร่อยที่ต้องระวัง
ผักกาดดอง ของที่ต้องติดบ้าน แล้วเราจะกินยังไงดีล่ะ
ขิง กินแล้วป้องกันโควิดจริงหรือไม่
ผลไม้ที่ควรมีติดไว้ในตู้เย็น
การเจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด 19 ได้อย่างไร
ดื่มนมอย่างไร ให้ยังฟิต แม้ต้องอยู่ติดบ้าน
ขวดเดียวเอาอยู่ เลือกน้ำมันอย่างไรให้เอาอยู่ในทุกเมนู
สามเกลอ สามสมุนไพรมีไว้ติดบ้าน รับรองชีวิตไม่จืดชืด
วิธีเก็บรักษาเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนให้เหมาะสม
อ้วนกับโควิด-19
หม่าล่า เมนูยอดฮิต กินอย่างไรให้สุขภาพดี๊ดี
เคล็ดไม่ลับ ขยับตัวเพิ่มขึ้น
6 เป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดความดันสูง
Healthy Break เบรคนี้ ดี(ต่อสุขภาพ) แน่
9 วิธี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เรื่องของถั่ว
8 วิธี ในการกินชานมไข่มุก ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ุ6 วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่า...น่าดื่ม
ลดน้ำหนักตามประสา คนมีปัญหาหัวใจ
อ้วนลงพุงสัมพันธ์ความดันสูง
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤศจิกายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” ตุลาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กันยายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” สิงหาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กรกฏาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มิถุนายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” พฤษภาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” เมษายน
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มีนาคม
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” กุมภาพันธ์
หมอดูอาหารแนะ “อาหารเสริมดวงชะตา” มกราคม
หวานจับใจ
มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบไทยๆ
ขนมและอาหารหน้าโรงเรียน : ประเด็นระดับชาติของเยาวชนไทย
หุ่นดีได้ ด้วยอาหารกากๆ !!?!!
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 1 อาหารทั่วไปที่กินทุกวัน
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 2 เครื่องดื่มแก้วโปรด
หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน ตอน 3 ขนม ของหวาน อาหารล้างปาก
หิวแหลก โหยของหวาน ก่อนมีรอบเดือน
สวนล้างลำไส้ ไม่ดีอย่างไร??
หรือเราจะอ้วนเพราะชอบกินเค็มv
แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม
กินเหล้า = เผละ
มาปาร์ตี้แบบคนหุ่นดี รับปีใหม่กันดีกว่า
ลดน้ำหนักด้วยอาหารอิ่มนาน
แบคทีเรียช่วยอ้วน กับ แบคทีเรียช่วยผอม
เลือกสลัดบาร์อย่างไรให้หุ่นดี
อ้วนได้ ไม่ต้องพยายาม เพราะ..ฮอร์โมนเครียด
สุขภาพดีด้วยถั่ว
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบไทยๆ กับการควบคุมน้ำหนัก
การออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อน
แก้ปัญหาผอมแห้งแต่พุงแซงล้ำหน้า
ความหิว ความอยากอาหาร ความอิ่ม คืออะไร
มากินคลายร้อนแบบผอมๆ กันดีกว่า!!!
ลูกอ้วนและนอนกรน...เรื่องไม่ธรรมดา
ว่าด้วยเรื่อง "หมูกรอบ"
กาแฟลดความอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม??!!
อ้วนเพราะดื้อต่อฮอร์โมนอิ่ม
วาเลนไทน์นี้ หุ่นดีด้วยช็อกโกแลต
เรื่องเล่า เราเคยอ้วน....ณัฐพนธ์ ไข่งาม (นัท)
ไขมันกินได้....เลือกให้ถูกกินให้พอดี ช่วยลดน้ำหนักได้
ฝึกสมาธิในการกินช่วยลดอ้วนลดพุง
เด็กอ้วนกับการออกกำลังกาย
5 วิธีจัดการกับฮอร์โมนหิว
วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมันเฉพาะส่วนที่ดีที่สุด ต้องทำอย่างไร?
ออกกำลังอย่างไร เมื่อไม่มีเวลาออกกำลัง
ฉลองปีใหม่อย่างไร...ไม่ให้บั่นทอนสุขภาพ
ปาร์ตี้ปิ้งย่าง สังสรรค์เซลล์มะเร็ง
กระเช้าปีใหม่ : ควรเลี่ยง ควรเลือก และตัวลวง!
ให้เหล้า = แช่ง ให้เค้กปีใหม่ = ?
บ้านของคนผอม
แฉด้านมืดยาลดความอ้วน!
นอนดึก เกี่ยวอะไรกับ อ้วนและเตี้ย?
การเสพติดอาหาร
Mindful eating ฝึกกินอย่างมีสติ
ชาอู่หลงช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ?
การเตรียมน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย
สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
เบื้องหลังความผอมของคนอ้วน
ปัญหาสุขภาพของเด็กโรคอ้วน
กินเจอย่างไรให้ไม่อ้วน
ความอ้วนทำร้ายผิวพรรณอย่างไร
อ้วน-กลม-หนา เพราะชานมไข่มุก
อ้วน...เพิ่มเข่าเสื่อม
ชวนกันมาเดินดีกว่า
ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์
กินน้ำตาลมากต้นเหตุแห่งความชรา
เคล็ดลับชะลอวัย ไม่อ้วน ไม่แก่
การฝึกลมหายใจ
วิวัฒนาการของดัชนีบ่งชี้ปัญหาน้ำหนักเกินและอ้วน
การนอนน้อยกับโรคอ้วน
เด็กอ้วนกับอาการของระบบหายใจ
เคล็ดลับ 'กินอย่างฉลาด' ปราศจากโรค
ขยับ-กำจัดโรค
กินปลาอย่างไร : ต้ม นึ่ง หรือ ทอด
เก็บตกความรู้ด้านโภชนาการจากงาน "สุขพอดี ชีวิตดีพอฯ"
เตือน! “ช็อกโกแลต” วาเลนไทน์ทำตัวฉุ
กินปลา ”เป็นตัว” ดีอย่างไร
เอชดีแอล (ไขมันดี) ลดมะเร็ง โรคหัวใจ
"ขจัด 4 วายร้ายให้ไกลตัว"
“ขนมเข่ง” กินให้ถูกไม่อ้วนแน่
8 ข้อควรจำ เลือกรับประทานอาหารในงานเลี้ยง
พิจารณาตนเองก่อนออกกำลังกาย
การออกกำลังกายด้วยยางยืด
การเดินเพื่อสุขภาพ
รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง
ออกกำลังอย่างเดียว ลดน้ำหนักได้ไหม
การเดิน….ผู้ป่วยเบาหวานอายุยืน
12.12.12 สำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเจาะเลือดได้ไหม?
"คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค" นำสู่ปฏิบัติเรื่องอาหาร
บอกลา 4 โรคมหาภัย เบาหวาน ความดัน อ้วน มะเร็ง
สารอาหารที่ช่วยคลายเครียด
Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com