FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

ภารกิจ

ภารกิจ

 

           เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมไม่ให้เกิดโรคอ้วน/อ้วนลงพุง โดยอิงหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านโภชนาการ, การออกกำลังกาย (exercise) และ/หรือการมีกิจกรรมทางกาย (physical activity) อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
อีเมล์ raipoong@gmail.com