FAQ    Webboard   Vote   Links   Sitemap   รับสมัครงาน   ติดต่อเครือข่าย
 

ผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

 

          

1. โครงการ “รวมพลคนอยากหุ่นดี”

แหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส.
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินงานโครงการ คือ ธันวาคม 2549 – เมษายน 2550

ผลงานสำคัญโดยย่อ อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการกว่าร้อยละ 90 สามารถลดน้ำหนักลงได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยการปฏิบัติตามภารกิจ 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ซึ่งสามารถสร้างกระแสและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง เกิดกระแสคนไทยไร้พุงทั่วประเทศภายในระยะเวลาอันสั้น องค์กรและหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ติดต่อเพื่อขอรับหนังสือคู่มือปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง และเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ตลอดจนอยากให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

 

2.โครงการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิก ซินโดรม

แหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส.
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินงานโครงการ คือ กรกฎาคม 2549 – พฤศจิกายน 2549

ผลงานสำคัญโดยย่อ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรณรงค์กลุ่มโรคไขมันในช่องท้องเกิน (Metabolic Syndrome) ได้พัฒนาร่างโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเมตาโบลิคซินโดรม สร้างชุดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และจัดทำร่างโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ที่แสดงทิศทางการทำงานที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลลัพธ์ที่คาดหวัง และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการทำงาน และเชื่อมโยงเข้าสู่การขับเคลื่อนร่วมไปกับแผนงานโภชนาการเชิงรุก และแผนออกกำลังกายของ สสส.

 

 

3.ชุดโครงการ จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน “เครือข่ายคนไทยไร้พุง”

แหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส.
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินงานโครงการ คือ เมษายน 2552 – ธันวาคม 2553

ผลงานสำคัญโดยย่อ มีส่วนร่วมผลักดันการประกาศใช้ฉลากโภชนาการ GDA และมีส่วนร่วมในการนำเสนอ “การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน” ให้ผ่านมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะรัฐมนตรีเมือ 20 กรกฎาคม 2553 ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือความรู้อ้วนและอ้วนลงพุง จัดพิมพ์งานถอดบทเรียนผลสำเร็จของโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Health Coaching และจัดพิมพ์คู่มือ

 

 

4. ชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สร้างสังคมไทย ไร้พุง”

แหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส. และ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย โครงการย่อย ได้แก่
 • โครงการ “แม่ลูกหุ่นดี”
 • โครงการ “มหานครแห่งสุขภาพ”
 • โครงการ “รวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษาฯ”
 •  

   

   

   

   

   

   

  Copyright © 2011 เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-716-6744 ต่อ 25 แฟกซ์ 02-718-1652
  อีเมล์ raipoong@gmail.com